Veelgestelde vragen

Twintig veel gestelde vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag

Hieronder vindt u een twintigtal vragen, die ons bereikten tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten voor Kansen Voor Jongeren Cariben eind mei op de eilanden en in de periode hierna. Met onze antwoorden verwachten wij u meer duidelijkheid te kunnen bieden over wat wij verwachten van u en uw aanvraag en het hiermee iets eenvoudiger te maken om een aanvraag voor deelname aan het programma in te dienen. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met de contactpersoon op uw eiland, of mail naar kvjc@oranjefonds.nl

Algemeen
1: Moet alles al in detail zijn uitgewerkt?
2: Wat is het tijdspad?
3: Hoe zit het met de zomervakantie?

Vragen met betrekking tot de aanvrager
4: Kunnen meerdere aanvragers samen één aanvraag indienen?
5: Mag een school een aanvraag indienen?
6: Wat is een onafhankelijk bestuur?
7: Kan een project bestaan uit organisaties van meerdere eilanden?
 
Vragen met betrekking tot de jongeren
8: Waar vind ik de jongeren?
9: Kan het ook gaan om jongeren met een beperking, of zmlk, autisme?

Vragen met betrekking tot het project
10: Kan een organisatie met meer dan één project deelnemen?
11: Is het mogelijk deel te nemen met een traject waarbij de jongere geen diploma haalt?
12: Kan het project bestaan uit het bieden van onderwijs of tweedekansonderwijs?

Vragen met betrekking tot de vrijwilligers
13: Hoeveel vrijwillige inzet is minimaal nodig?
14: Moet een vrijwilliger zich committeren voor drie of vier jaar?

Vragen met betrekking tot de lokale samenwerking
15: Hoe breed dient de samenwerking te zijn op lokaal gebied?
16: Is het noodzakelijk dat er samenwerking plaatsvindt met het overheid?

Vragen met betrekking tot de financiën
17: Hoe breed moet het dekkingsplan zijn?
18: Kan de overheid meefinancieren aan het project? Of betekent het dan dat dit als een overheidsproject wordt gezien?
19: Kan de overhead van de aanvrager worden meegefinancierd?
20: Kunnen de kosten voor vrijwilligers worden mee gefinancierd?

1: Moet alles al in detail zijn uitgewerkt?
Nee, wij verwachten niet dat u alles volledig heeft uitgewerkt en dat er met alle partijen concrete afspraken zijn gemaakt en dat die vastliggen op papier. Hiervoor heeft u ook nog tijd na 12 juli. Wel verwachten wij bij het indienen van uw aanvraag dat er een plan ligt van wat u wilt gaan doen precies de komende vier jaar. Dus meer een outline. Wel zo concreet dat wij een goede indruk krijgen hoe uw aanpak eruit ziet. Wat gaat u doen met de doelgroep? Wat wordt de rol van de vrijwilligers? Wanneer is deelname voor de jongere een succes?

Naar boven

2: Wat is het tijdspad? 
Het tijdspad is als volgt: de deadline voor het indienen is 12 juli. Daarna beoordelen de Samenwerkende Fondsen (SFC) in samenspraak met de lokale Adviescolleges en de nieuwe programmacoördinator welke ca. dertig organisaties worden uitgenodigd voor de volgende ronde. Dat zijn de selectiegesprekken die op het eigen eiland zullen plaatsvinden in de week van 9 september a.s. U verneemt uiterlijk in de week van 12 augustus of wij u zullen uitnodigen voor een gesprek, of dat u helaas bent afgevallen. Het gesprek wordt afgenomen door het selectieteam, bestaande uit twee adviseurs van de Samenwerkende Fondsen, de programmacoördinator en een lid van het lokale Adviescollege. Na deze gesprekken en de adviezen hierover door het selectieteam nemen de directies van de SFC de besluiten over welke twintig projecten kunnen deelnemen aan het Programma. Medio oktober informeren wij de dertig organisaties over deze beslissing. Met de twintig deelnemers vindt medio november op Aruba de kick-off plaats van het programma. Er is vervolgens nog tijd om enkele zaken verder uit te werken. Het eerste projectjaar start formeel op 2 januari 2014.

Naar boven

3: Hoe zit het met de zomervakantie?
Als u de stukken uiterlijk 12 juli heeft ingediend kunt u gerust op vakantie. De Fondsen bepalen dan wie wordt geselecteerd voor een gesprek en wie helaas al in deze fase afvalt. U verneemt uiterlijk in de week van 12 augustus of wij u zullen uitnodigen voor een gesprek. Dat zal in principe plaatsvinden op uw eigen eiland. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 9 t/m 17 september a.s. De organisaties die worden uitgenodigd verzoeken wij nog wel een financiële jaarrekening of andere documenten toe te sturen, waaruit de financiële positie van de organisatie blijkt.

Naar boven

4: Kunnen meerdere aanvragers samen één aanvraag indienen?
Ja, dat kan. Bepaalt U dan wel graag welke organisatie de contactpersoon wordt voor de Fondsen. Als het project wordt geselecteerd voor deelname is er maar één organisatie die formeel de toekenning krijgt. Dit betekent dat het geld van de toekenning wordt overgemaakt naar deze organisatie, maar ook dat deze organisatie formeel de inhoudelijke en financiële tussentijdse en eindverantwoording over deze middelen dient af te leggen aan de Fondsen namens het samenwerkingsverband. Denkt u dus goed na over de onderlinge taakverdeling, wie besteedt waar tijd en kosten aan en hoe wordt dat onderling financieel geregeld?
Denkt u dan ook goed na dat er maar max. 2 projectleiders kunnen deelnemen aan de verschillende bijeenkomsten die bij het programma horen. En over waar, dat wil zeggen bij welke van de samenwerkingspartners deze projectleiders dan werkzaam zijn.

Naar boven

5: Mag een school een aanvraag indienen?
Nee, een school kan geen aanvrager zijn. De Fondsen ondersteunen geen onderwijsinstellingen. Een school kan wel een van de samenwerkingspartners zijn binnen het project, bijv. als vindplaats van de jongeren, of om jongeren terug te geleiden richting het onderwijs om (alsnog) hun diploma te halen. Maakt u goede werkafspraken met elkaar hierover.

Naar boven

6: Wat is een onafhankelijk bestuur?
Zie hiervoor ook de toelichting bij het aanvraagformulier. Een onafhankelijk bestuur betekent dat:

  • het bestuur niet mag bestaan uit leden die namens andere organisaties zitting hebben in het bestuur.
  • het bestuur geen goedkeuring nodig heeft van andere personen of organisaties bij het aanstellen van personeelsleden, als een directeur of beleidsmedewerkers.
  • het bestuur voor het inhoudelijk en/of financieel beleid geen goedkeuring nodig heeft van andere personen of organisaties, en dat de organisatie dus vrij is in het maken van de eigen beleidskeuzes.
  • er geen actieve politici in het bestuur zitten, die uitsluitend vanuit hun politieke hoedanigheid in het bestuur zitting hebben.
  • het bestuur uit minimaal drie personen dient te bestaan.
  • het geen familiestichting mag zijn, met overwegend aan elkaar verwante personen in het bestuur. Er dienst sprake te zijn van een brede samenstelling van deskundige mensen.

Naar boven

7: Kan een project bestaan uit organisaties van meerdere eilanden?
Ja, dat is in principe mogelijk. Zeker waar het gaat om kleine het bereiken van voldoende aantallen jongeren, zoals jongeren met een lichamelijke of zintuiglijke beperking, kan een intereilandelijke samenwerking uitkomst bieden. Maakt u wel goede afspraken over de rol en taakverdeling en over de aanpak, zodat dit niet teveel gaat verschillen per eiland.

Naar boven

8: Waar vind ik de jongeren?
Dat kunnen wij u helaas niet vertellen. Als het goed is, heeft u als lokale organisatie daar het best zicht op en bij voorkeur ook al ervaring mee. Uit uw aanvraag zal duidelijk moeten blijken waar u de jongeren zult vinden, en hoe u ze zult binden, dat wil zeggen, hoe u ervoor zorgt dat minimaal 20 jongeren per jaar het gehele traject met goed resultaat zullen afronden. 
Houdt u zich sterk aan de programma-eisen dat het moet gaan om jongeren van 12 t/m 25 jaar in een achterstandspositie, die het niet zullen redden op eigen kracht. Uit de aanvraag dient te blijken wie precies de doelgroep van uw project is en hoe uw aanpak (het traject) eruit zal zien voor hen.

Naar boven

9: Kan het ook gaan om jongeren met een beperking, of zmlk, autisme?
Het dient te gaan om jongeren die normaliter een gewoon schooldiploma moeten kunnen behalen, maar die - los van de verstandelijke of cognitieve beperkingen - hier om wat voor reden dan ook niet in staat toe dreigen te zijn. Voor projecten voor jongeren met bijv. een verstandelijke beperking hebben de Samenwerkende Fondsen andere financieringsmogelijkheden, los van dit Programma Kansen Voor Jongeren Cariben.

Naar boven

10: Kan een organisatie met meer dan één project deelnemen?
Nee, u kunt als organisatie met maar één project deelnemen. In principe staat het u wel vrij om meer dan één project in te dienen, maar u wordt hiermee als het ware uw eigen concurrent. Het is daarom handiger om niet meer dan één, zo sterk mogelijke aanvraag op te stellen en in te dienen.

Naar boven

11: Is het mogelijk deel te nemen met een traject waarbij de jongere geen diploma haalt?
Ja, dat is mogelijk. Het kan gaan om een voorfase, meer preventief, bijv. in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs voordat de leerlingen de eindexamenklassen zitten. Een andere mogelijkheid is een project voor jongeren die al zijn uitgevallen en die concreet een vak leren, bijv. in een meester-gezel opzet. U dient wel in uw aanvraag duidelijk te benoemen hoe het traject eruit ziet en wanneer een jongeren met succes dit traject heeft doorlopen. Het traject dient een duidelijk begin- en een duidelijk eindpunt te hebben.

Naar boven

12: Kan het project bestaan uit het bieden van onderwijs of tweedekansonderwijs?
Nee, dat is niet mogelijk voor zover het gaat om min of meer regulier onderwijs. Het aanbieden van een curriculum met het doel om een erkend diploma te behalen is de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld en daarmee van de overheid. Dat financieren de Fondsen niet. Wij zijn op zoek naar goede projecten die aanvullend werken aan het onderwijs, dus bijv. naschools of in de weekenden waar het de groep betreft die nog op school zit. Of juist projecten die een alternatief zijn voor het schoolsysteem waar het jongeren betreft die voortijdig zijn uitgevallen (drop-outs), voor wie het volgen van regulier onderwijs geen optie (meer) is.

Naar boven

13: Hoeveel vrijwillige inzet is minimaal nodig?
Er is geen vaststaand percentage. Het mag in ieder geval niet zo zijn dat het gehele project wordt uitgevoerd met uitsluitend betaalde medewerkers. Het is daarentegen ook geen eis dat het gehele project wordt uitgevoerd met uitsluitend vrijwilligers. Het kan in de opzet best zo zijn dat een betaalde coördinator een aantal vrijwilligers aanstuurt. De hoeveelheid zal afhangen van het project en de rollen van de vrijwilligers.

Naar boven

14: Moet een vrijwilliger zich committeren voor drie of vier jaar?
Nee, dat is niet noodzakelijk. Soms is het al heel waardevol als een vrijwilliger zich een half jaar wil inzetten. Of een aantal maal voor het organiseren van een evenement. Het is dan ook sterk afhankelijk van de taak die de vrijwilliger heeft in het project. Waar het gaat om de directe begeleiding van een jongere als matje of mentor is het wel van belang dat een vrijwilliger voor een langere periode aan een jongere wordt gekoppeld. Pas bij een langer contact ontstaat nl. een vertrouwensband tussen een jongere en een vrijwilliger. Uit onderzoek weten we dat een jongere beter presteert als er sprake is van een vertrouwensband en dat hierdoor de kans toeneemt dat hij/zij met succes het traject afrondt. Het zal hierbij echter eerder gaan om een koppeling van een jaar, dan om drie of vier 4 jaar. Hierna kunnen vrijwilliger en jongere eventueel aan een ander worden gekoppeld.

Naar boven

15: Hoe breed dient de samenwerking te zijn op lokaal gebied?
A: Zo breed als noodzakelijk om het project goed uit te voeren. Denkt u daarbij niet alleen aan de directe (mogelijke) samenwerkingspartners, zoals jongerenorganisaties, welzijn, het onderwijs, de overheid, financiers, maar ook aan het bedrijfsleven, voor bijv. het beschikbaar stellen van stageplekken, cursussen, of faciliteiten. En aan hulpverle-nende organisaties of zorginstellingen, bijv. om goed te kunnen doorverwijzen als een van de deelnemers in problemen verkeert door bijv. misbruik, psychische problemen of drugsgebruik.

Naar boven

16: Is het noodzakelijk dat er samenwerking plaatsvindt met het overheid?
Nee, dat is niet noodzakelijk. Het is echter wel raadzaam, om een goede samenwerking en daarmee draagvlak met de overheid op te bouwen, zodat zij uw project goed kennen. Dit maakt het gemakkelijker als u in de toekomst bij de overheid wil aankloppen met een financieringsverzoek. Ook kan de samenwerking met de overheid deuren openen die anders misschien toch minder makkelijk geopend worden, bijv. waar het de samenwerking met het onderwijs betreft.
Uiteraard is samenwerking met de overheid iets anders dan uw autonomie afstaan. Als ngo bent u verantwoordelijk voor het succes van het project en formeel heeft de over-heid geen zeggenschap over uw organisatie en over uw activiteiten. Zie ook vraag 18.

Naar boven

17: Hoe breed moet het dekkingsplan zijn?
Wij zijn voorstander van een zo breed mogelijk dekkingsplan, met meer bijdragen dan alleen van de Samenwerkende Fondsen. Hieruit blijkt ook vaak het maatschappelijk draagvlak voor een project. Denkt u hierbij aan de overheid, bijdragen van de samenwerkingspartners (eventueel ook in uren), andere fondsen, bedrijven, bijdragen in natura, etc. We weten dat de mogelijkheden beperkt zijn, maar onderzoekt u goed alle opties op wat haalbaar is en maak dit ook graag duidelijk aan de Fondsen als onderbouwing in uw aanvraag.

Naar boven

18: Kan de overheid meefinancieren aan het project? Of betekent het dan dat dit als een overheidsproject wordt gezien?
A:  Ja, dat is mogelijk. Dit maakt het verhaal sterker als er vanuit de overheid een bijdrage wordt verstrekt en daarmee lokaal financieel draagvlak blijkt voor uw project. Wij zien het dan niet als overheidsproject. Zie ook vraag 16.

Naar boven
 
19: Kan de overhead van de aanvrager worden meegefinancierd?
Ja, voor een deel is dat mogelijk. Hierbij kan het gaan om huur, vaste lasten als water en elektriciteit, telefonie. Ook de uren van een medewerker kunnen voor een deel ten laste van het project drukken als die daar echt op worden ingezet. Hierbij dient het wel een evenredig deel te zijn dat overeenkomt met de rest van de activiteiten. Bijvoorbeeld: als het project waarmee u straks deelneemt aan Kansen Voor Jongeren maar 20% is van uw totaalbegroting en van alle activiteiten van uw organisatie, dan kunt u ook 20% van uw overhead ten laste brengen van het project. En dus niet 50% en zeker geen 100%.

Naar boven

20: Kunnen de kosten voor vrijwilligers worden mee gefinancierd?
A: Dit is inderdaad mogelijk. In de begrotingsformat is dit ook als post genoemd. U kunt hierbij denken aan zaken als een vrijwilligersvergoeding, onkosten als vervoer en telefoonkosten en bijv. trainingen voor deze groep, of bijv. zaken als een gezamenlijke activiteit of feestje om deze groep te belonen.

Naar boven

 

Ieder een eigen kamer

In Cas Sjabururi wonen cliënten met een verstandelijke beperking. Zij krijgen daar de zorg en opvang die thuis niet geboden kan worden.