Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Kansen voor kansarme jongeren

Veel kinderen en jongeren op Curaçao groeien op met weinig kansen. Vaak is er sprake van gebroken gezinnen en laten de opvoedingsvaardigheden van de ouders nogal te wensen over.

Leesproject

Op Aruba worden kinderen niet of nauwelijks thuis voorgelezen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de taalontwikkeling en schrijfvaardigheid. Het project Buki Bum bevordert het lezen.

Real Talk

Sinds 2006 voert het Aids Fonds op Sint Maarten een programma voor tienermeiden.

Tienermeiden weerbaarder maken

Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.

Voorlichtingsfilms over psychische problemen

Mensen die kampen met psychische problemen zoals depressie, angststoornissen of schizofrenie, durven daar vaak niet voor uit te komen.

Aanschaf van materialen

Child Focus Foundation richt zich als enige Sabaanse organisatie op de naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Activiteitenaanbod voor ouderen

Voor ouderen is het belangrijk om voldoende te bewegen. Onderzoek toont zelfs aan dat dit dementie kan uitstellen.

Belangenbehartiging autisten

Autismo Aruba zet zich in voor de belangen van autisten op Aruba. Op dit moment gebeurt dit vooral middels voorlichting aan docenten en een cursus voor ouders met een autistisch kind.

Bevordering van deskundigheid

Kinderen met gedragsstoornissen kunnen op de Nederlandse Antillen niet worden geobserveerd en behandeld bij afwezigheid van een kinderpsychiatrisch instituut.

Buurtcentrum Janwé

Bezoekers van buurtcentrum Janwé konden tot voor kort computerlessen volgen in de wijk. De computer zijn echter hoognodig aan vervanging toe.

Pagina's

Memory Group

Dementie is op Aruba vanwege een toenemend aantal ouderen een groeiend probleem. Er heerst echter nog grote taboe op het onderwerp onder zorgverleners en mantelzorgers.